AXP Adviseurs En AXP for Models (AXP) verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die AXP met jou heeft gesloten.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Daarnaast heb je recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar. Wij zullen je persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In deze Privacy en Cookie Policy word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Privacy

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?

AXP is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als we het over AXP hebben dan hebben we het over de juridische entiteiten AXP Adviseurs BV, AXP Adviseurs Amsterdam BV en AXP4Models BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel respectievelijk onder de nummers 69246181, 75597810 en 69246408.

Met welk doel vindt verwerking van gegevens plaats?

AXP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Ter nakoming van afspraken met jou;
 • Ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder marketingdoeleinden;
 • Ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 • Op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verzamelen de volgende gegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer je onze websites bezoekt en/of gebruik maakt van onze websites verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Wij gebruiken deze gegevens slechts voor statistische doeleinden en om onze websites beter te laten functioneren. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is.

De (persoons)gegevens die wij verzamelen zijn:

 • browsergegevens;
 • duur van jouw bezoek;
 • pagina’s die je bezoekt;
 • links waar je op klikt;
 • locatiegegevens op basis van jouw IP-adres;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

Persoonlijke gegevens die je zelf aan ons verstrekt

AXP verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door op onze website een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over jouw surfgedrag op onze websites;
 • bankrekeningnummer
 • burgerservicenummer (BSN); noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de Belastingdienst)

Verstrekken van jouw persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit

privacy statement en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

 • Wij maken gebruik van de diensten van derden om jouw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ons. Jouw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers;
 • Wij zullen jouw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is;
 • Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is, dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door jouw verzochte dienst.

Bewaartermijn van gegevens

AXP bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld.

De bewaringstermijn(en) zijn:

 • Standaard persoonsgegevens: fiscale bewaartermijn van 7 jaar
 • Bijzondere persoonsgegevens verzameld tijdens het uitvoeren van de opdracht die je aan AXP hebt verstrekt: zo lang als de opdracht loopt, maar na afloop van de opdracht geldt altijd de fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan het verzenden van eventuele online-informatie: zo lang je ingeschreven bent.

Social mediakanalen

AXP maakt gebruik van verschillende social mediakanalen door middel van buttons en linken op haar websites. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Beveiliging

AXP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden, of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met ons op via +31 (0)10 492 1075 of via lianne@axp.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar lianne@axp.nl. Wij zullen vervolgens binnen vier weken met jou contact opnemen. Mogelijk vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs toe te sturen. Maak in die situatie jouw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Een datalek, wat nu?

Mocht het toch voorkomen dat je per ongeluk inzage krijgt in persoonsgegevens die niet voor je bestemd waren (of je kennis krijgt dat dit is gebeurd) meldt dit ons.

Klachten

Als je een klacht hebt of een andere vraag over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je een e-mailbericht sturen naar lianne@axp.nl. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kan je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op jouw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen als je onze website bezoekt. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk. Wij maken gebruik van onderstaande cookies:

 1. Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de websites op een goede wijze functioneren en om het gebruik van onze website te verbeteren. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om informatie te onthouden die je invult bij het inschrijven voor een nieuwsbrief of het uitlezen van jouw browserinstellingen om de websites op de goede manier op jouw beeldscherm te krijgen. Wij gebruiken ook cookies om de websites aan jouw wensen aan te passen.

Google

Wij hebben hiervoor in overeenstemming met de Europese privacyregelgeving een verwerkersovereenkomst met Google. Deze cookies worden geplaatst voor de ingebruikname van diensten van Google.

 1. Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de websites je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je de webbrowser afsluit.

 1. Analytische cookies

Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Wij gebruiken daarvoor de diensten van Google Analytics.

Disclaimer

Voor de disclaimer verwijzen we naar een aparte paragraaf op onze websites.

Slotbepalingen

Wij behouden ons het recht voor om de Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze websites.

Als je vragen hebt over de Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via +31 (0)10 492 1075 of via lianne@axp.nl.