Heb jij de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op orde?

RI&E

Welke risico’s brengen de werkzaamheden binnen jouw bedrijf met zich mee? En hoe kun je de kans op ongevallen klein houden? Dat soort informatie staat in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De Aanvullende Risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) is een aanvulling op de RI&E en is gericht op bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. Per 1 januari 2023 is de gewijzigde regelgeving van kracht gegaan. Door de aanpassing zijn ca. 200 extra bedrijven onder deze regeling ‘Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie’ (ARIE) komen te vallen. In dit artikel geven we graag een toelichting op de RI&E en de ARIE.

Wat houdt RI&E in?

De RI&E is een wettelijk verplichte methode om de veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkplek in kaart te brengen en te evalueren. De methode is bedoeld om werkgevers te helpen risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen om de risico’s te verminderen of te elimineren. Het proces van het uitvoeren van een RI&E omvat vaak het analyseren van werkprocessen, het identificeren van mogelijke gevaren en het beoordelen van de waarschijnlijkheid en ernst van eventuele risico’s.

De RI&E is belangrijk omdat het kan helpen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te verbeteren, ongevallen en ziektes te voorkomen en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bovendien kan het helpen om te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk.

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Het opstellen van de RI&E is opgenomen in Artikel 5 van de Arbowet. In deze wet zijn een aantal algemene verplichtingen opgenomen voor het opstellen van de RI&E.

Belangrijk is dat organisaties zelf invulling mogen geven aan de verdere uitwerking van hun RI&E, afhankelijk van de eigen werksituatie. Meer informatie vind je onder andere op deze webpagina.

Plan van aanpak RI&E

Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. In het plan van aanpak is beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient in het plan van aanpak opgenomen te worden binnen welke termijn deze maatregelen uitgevoerd worden en wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. Vervolgens dient de werkgever daadwerkelijk de onderwerpen uit het plan van aanpak aan te pakken.

Toetsing

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige (zie artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het plan van aanpak. Indien je geen contract hebt met een arbodienst, raadpleeg dan deze lijst met gecertificeerde arbodiensten.

Een toetsing is niet nodig wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen RI&E-instrument óf van een erkend branche RI&E-instrument zoals opgenomen op rie.nl.

Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun inventarisatie en plan van aanpak wél laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige.

ARIE: Aanvullende Risico-Inventarisatie en Evaluatie

ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een aanvulling op de RI&E die is gericht op het voorkomen van zware ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De ARIE moet uitgevoerd worden door bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd. In een ARIE legt een organisatie vast hoe de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen worden beheerst. Het bestaat, net als de RI&E, uit de volgende onderdelen:  

  • Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen.
  • Evaluatie van de risico’s.
  • Plan van aanpak.

Voor risico’s die te maken hebben met zware ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E worden opgesteld, de zogenoemde ARIE. Meer informatie over de herziene regeleing vind je op deze webpagina