Verruiming fiscale steunmaatregelen belastingdienst

Verruiming fiscale steunmaatregelen belastingdienst Corona

De belastingdienst heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen en verruiming van enkele reeds bestaande fiscale steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven en ondernemers.

Corona reserve vennootschapsbelasting 

Ondernemingen onderworpen aan vennootschapsbelasting mogen in hun aangifte over het fiscale jaar 2019 een reserve opnemen voor het verlies dat in 2020 is ontstaan als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.  Deze fiscale reserve (voorziening) ter grootte van het verlies (winst mis kosten)  wordt alleen in de fiscale jaarrekening 2019 en aangifte vennootschapsbelasting opgenomen en mag niet hoger zijn dan de fiscale winst over 2019. Als gevolg van deze fiscale verruiming, kan het verlies uit 2020 dat normaal gesproken pas verrekenbaar zou na oplegging van de definitieve aanslag over dat jaar, direct met de fiscale winst over 2019 worden verrekend.

Verlaging gebruikelijk loon

De belastingdienst staat toe dat directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) met een aanmerkelijk belang (aandelenbezit van minimaal 5%) in 2020 hun gebruikelijk loon verlagen met een bedrag van ten hoogste de omzetdaling. Deze omzetdaling wordt beoordeeld ten opzichte van de periode in 2019 waarin het gebruikelijk loon is verlaagd. Een lager gebruikelijk loon leidt tot een lagere afdracht loonheffingen. Wij verwachten overigens dat de belastingdienst in 2020 geen actief controlebeleid gaat voeren over de hoogte van het genoten DGA- salaris.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt tijdelijk verruimd van 1,7% naar 3% van de loonsom. Dat betekent dat bedrijven een bedrag ter grootte van 1,3% van hun loonsom, zonder belastingheffing extra kunnen gebruiken om werknemers te faciliteren en ondersteunen bij hun werkzaamheden met alle beperkingen. Denk daarbij vooral ook aan de mogelijkheden om werknemers een hart onder de riem te steken met een leuke attentie.

Deblokkeren G-rekening

De belastingdienst staat tijdelijk toe dat bedrijven hun G-rekening deblokkeren en het saldo aanwenden voor andere noodzakelijke bedrijfsmatige uitgaven (betaling van salarissen en huur). Bedoelde bedrijven wordt door de belastingdienst ook toegestaan om uitstel van betaling aan te vragen voor reeds opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Specifieke maatregelen verruiming loonheffingen

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding van thuiswerkende werknemers onbelast blijven vergoeden. Dit is één van de steunmaatregelen die met name goed nieuws is voor noodgewongen thuiswerkende medewerkers.

Het vaststellen van de identiteit van nieuwe medewerkers mag achteraf plaatsvinden. De belastingdienst verbindt daar geen consequenties aan die normaal gesproken zouden leiden tot maximale afdrachten loonbelasting en premies.

De belastingdienst staat tot 1 juli 2020 toe, dat werkgevers de arbeidsverhouding met werknemers schriftelijk gaan vastleggen. Tot 1 juli is op het loon van een medewerker zonder schriftelijk vastgelegde arbeidsverhouding, het lage ww tarief verschuldigd.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting die vanwege de overheidsmaatregelen niet kunnen voldoen aan het urencriterium (1225 uur) worden geacht daar wel aan te hebben voldaan. Deze verruiming moet voorkomen dat ondernemers buiten hun eigen schuld niet in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting (zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc) en geldt zo indirect ook als één van de fiscale steunmaatregelen.

Voor een volledig overzicht van alle fiscale maatregelen verwijzen wij u naar de site van de kamer van koophandel: Regelingen belastingdienst en naar onze eerdere berichten op deze site berichten AXP inzake Corona