Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024

Op 15 april heeft het demissionaire kabinet de voorjaarsnota 2024 aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer gepresenteerd. Binnen de omvang van deze nota worden verschillende herzieningen voor de begroting van dit jaar gepresenteerd, tezamen met een blik vooruit op de begrotingen van toekomstige jaren. Een opmerkelijke verandering is bijvoorbeeld de verdere verlaging van de mkb-winstvrijstelling. Dit artikel biedt een overzicht een aantal wijzigingen die van belang zijn voor u als mkb-ondernemer.

Wat houdt de Voorjaarsnota in?

De “voorjaarsnota” wordt door de regering in het voorjaar uitgebracht en bevat updates van de regering voor de rest van het begrotingsjaar en vaak ook voor de komende jaren. Het kan ook dienen als een tussentijdse evaluatie van de begroting die eerder is gepresenteerd.

Belangrijke onderwerpen die in de voorjaarsnota aan bod kunnen komen, zijn onder meer wijzigingen in overheidsuitgaven, belastingvoorstellen, economische groeiprognoses, beleidsinitiatieven op verschillende gebieden zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale zekerheid, infrastructuur en milieu.

Over het algemeen biedt de voorjaarsnota een moment voor het parlement en het publiek om inzicht te krijgen in de financiële plannen en prioriteiten van de regering, en om eventueel debat en discussie aan te moedigen over de voorgestelde maatregelen.

Extra uitgaven

 • Het kabinet stelt voor militaire- en humanitaire steun aan Oekraïne voor de periode 2024-2026 in totaal 4,4 miljard euro aanvullend beschikbaar.
 • Het kabinet trekt 0,5 miljard euro in 2025 extra uit om recht te doen aan het leed van de getroffen bewoners in het aardbevingsgebied.
 • Voor de hersteloperatie Toeslagen maakt het kabinet ook meer geld vrij, 0,4 miljard euro in 2024 en 0,9 miljard euro in 2025.
 • Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) krijgt voor nieuwe of om bestaande locaties voor (crisis)noodopvang langer open te houden 375 miljoen euro in 2024 en 700 miljoen euro in 2025 extra.
 • Het demissionaire kabinet heeft besloten om emissievrije personenauto’s vanaf 2026 korting op de motorrijtuigenbelasting te geven van 40%, aflopend naar 35% in 2029 en 30% in 2030. Zo wil het demissionaire kabinet de aanschaf van emissievrije auto’s de komende jaren verder stimuleren.
 • Het behouden van de salderingsregeling voor zonnepanelen.
 • Het afschaffen van de energiebelasting voor zware industrie.

Dekking van de extra uitgaven en tegenvallende inkomsten

De extra uitgaven worden gedekt door meevallers op diverse begrotingen. De tegenvallende inkomsten worden gedekt door de volgende maatregelen:

 • Afschaffen aanschafsubsidie tweedehands elektrische auto’s: de aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische personenauto’s (SEPP) wordt niet verlengd vanaf 2025.
 • Aanpassing tabel bpm voor plug-in hybride auto’s; De PHEV wordt vanaf 2025 ondergebracht in de reguliere bpm-tabel.
 • Verdere verlaging mkb-winstvrijstelling naar 12,03% vanaf 2025. De mkb-winstvrijstelling zou al vanaf 2025 verlaagd worden naar 12,7%.
 • Verhoging energiebelasting: het tarief in de 3e, 4e en 5e schijf in de energiebelasting op aardgas wordt per 2025 met 22,4% en per 2030 een extra 2,7% verhoogd.
 • Schuif van het budget van de Vamil (vervroegde afschrijving milieuinvesteringen) naar de MIA (milieuinvesteringsaftrek) omdat blijkbaar meer vraag is naar de MIA dan de Vamil;
 • Verlaging schijfbedrag toptarief inkomstenbelasting (dus eerder in het toptarief van 49,5%).

In dit artikel is aantal fiscale voorstellen uit de Voorjaarsnota 2024 benoemd. In augustus kijkt het nieuwe kabinet of het nodig is de begroting en de dekking (nog meer) bij te stellen.