Aflossen opgebouwde coronabelastingschuld

In oktober 2022 start de betalingsregeling van de Belastingdienst voor het aflossen van de opgebouwde coronabelastingschuld. Sinds medio februari dit jaar zijn de coronabeperkende maatregelen stapsgewijs afgebouwd waardoor de economische bedrijvigheid in alle sectoren daarvan geen hinder meer ondervond.

Regeling aflossen coronabelastingschuld

De opgebouwde belastingschuld mag in 5 jaar worden afgelost met ingang van 1 oktober 2022. Hoofdregel is dat dit in 60 gelijke maandelijkse termijnbedragen gebeurt. De betalingsregeling geldt voor de totale belastingschuld van de ondernemer tot 1 april 2022, dus ook voor eventuele pre-coronaschulden.

Over de periode van 23 maart 2020 tot 1 juli 2022 wordt 0,01% (invorderings-)rente in rekening gebracht over de belastingschuld. Op 1 juli 2022 wordt het percentage invorderingsrente op 1% vastgesteld, op 1 januari 2023 op 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Eerder heeft het kabinet toegezegd dat de Belastingdienst per 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 een soepelere houding zal aannemen in saneringsakkoorden ten aanzien van het uit te keren bedrag (“preferentiemaatregel”). De Belastingdienst neemt vanaf die datum genoegen met een gelijk percentage van de opbrengst uit een saneringsakkoord als aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd (100% in plaats van 200% ten opzichte van concurrente crediteuren). Hiermee wordt beoogd om de kans op saneringsakkoorden te vergroten. Om saneringsakkoorden verder te stimuleren, heeft het de voorkeur van het kabinet om het fiscale saneringsbeleid aan te passen, zodat TVL- en NOW-schulden geen belemmering voor een saneringsakkoord zijn. Hiermee wordt de kans op een saneringsakkoord groter.

Geen generieke versoepelingen

Generieke versoepelingen, die voor alle ondernemers zouden gelden, vindt de staatssecretaris niet wenselijk. De volgende twee versoepelingen binnen de huidige betalingsregeling komen zijn mogelijk:

  1. de te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en/of
  2. een incidentele betaalpauze (één keer gedurende maximaal 3 maanden). Dit heeft tot gevolg dat na de betaalpauze de resterende maandtermijnen omhoog gaan, om ervoor te zorgen dat de openstaande coronabelastingschulden wel binnen 60 maanden worden terugbetaald.

Deze versoepelingen kunnen alleen via een maatwerkafspraak met de ontvanger worden afgesproken.

Grootte opgebouwde belastingschuld

De opgebouwde coronabelastingschuld bedraagt ca. €21 mld. en is verdeeld over ongeveer 280.000 ondernemingen. De totale schuld, die op enig moment onder de uitstelregeling is gevallen, was hoger. Sinds de start van het uitstel is inmiddels ca. 42% van de opgebouwde schuld afgelost of verminderd. Zo’n 248.000 ondernemers hebben een start gemaakt met aflossing. De hoogte van de schuld per bedrijf loopt uiteen; 65% van de ondernemers heeft een schuld van minder dan €25.000. Dat zou neerkomen op een maximale aflossing van €416 per maand. De overige 35%, ca. 97.000 ondernemingen, heeft een aanzienlijk hogere gemiddelde schuld, namelijk van € 195.000. Dat zou neerkomen op een maximale aflossing van €3.250 per maand.

Heb je een vraag naar aanleiding van bovenvermeld artikel, neem dan met ons contact op.

Bron:

Kamerbrief scenario’s coronabelastingschuld