augustus 26, 2020
augustus 26, 2020

Start-up in The Netherlands to conquer the Europan market

The Netherlands are by far the best start-up country in Europe to conquer the European market.

The Dutch economics

For decades we are one of the worlds’ most competitive economy. We maintained that strong position in international trade because of our liberal and tolerant mentality and high education. The Netherlands has five universities listed in the international top 100! Besides the biggest harbor in Europe (Rotterdam),  our main airport has direct flight connections worldwide (Schiphol Amsterdam).  The Netherlands as a member of the EU has all facilities needed to start-up a business in Europe.  Once based in Holland,  your company is entitled to do business in any EU member country. Without any restrictions or duties! Furthermore, your company benefits from attractive Dutch corporate income tax and wage tax facilities.

How to start?

AXP Adviseurs B.V. (Advisors) is a Dutch high-end advisory firm specialized in administrative and fiscal services for international companies, starting-up activities in The Netherlands. From our offices in Amsterdam, Rotterdam and New York, we provide custom-fit services to mainly US and UK companies, that allow them to start a successful business in The Netherlands and the whole of Europe. In contrary to the Big4 advisory companies, our approach is much more pragmatic and useful. We assist you with the incorporation of the entity structure, the fiscal structure and administrative organization.

Our multilingual staff commits itself to a smooth and effective start-up in The Netherlands. Whether the client is small or stock-market listed, our staff provides the same quality of services, considering your specific needs and circumstances.

Our Services

 • Assessment of risks and opportunities
 • Incorporation of the company’s entity(s)
 • We implement the administrative structure and take care of your day-to-day accounting fully digitalized.
 • We assist with opening bank-accounts.
 • Salary administration (including 30% ruling)
 • Intercompany reporting
 • Annual Statements
 • Corporate income tax
 • Legal and fiscal advice

Trust services

If your company needs Trust services to obtain presence or substance in The Netherlands, you can use the services of International Trust Services B.V.  They provide the same level of quality and responsiveness you will experience doing business with AXP.

Brexit

Facing the Brexit that is going to take place without a deal. We formed a special team to assist UK companies in dealing with the Brexit consequences.

Living in The Netherlands

Situated in a delta, meters below sea-level, The Netherlands had to face the powers of the surrounding sea and inflowing rivers for centuries. To adapt and survive, The Dutch developed a creative, hardworking no-nonsense mentality, that up to today can be recognized throughout the country. In the golden age (17th century), The Netherlands as a nation established a worldwide presence in business and trade.

The Danes and  The Dutch are among the happiest people in the world. Political stability, high-quality medical care, a rich cultural life makes The Netherlands the perfect country to locate your staff! Amsterdam and Rotterdam have world famous musea like Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelijk Museum and Boymans van Beuningen.

mei 5, 2020
mei 5, 2020

De belastingdienst heeft nieuwe fiscale steunmaatregelen en verruiming van enkele reeds bestaande fiscale steunmaatregelen aangekondigd voor bedrijven en ondernemers.

Corona reserve vennootschapsbelasting 

Ondernemingen onderworpen aan vennootschapsbelasting mogen in hun aangifte over het fiscale jaar 2019 een reserve opnemen voor het verlies dat in 2020 is ontstaan als gevolg van de door de overheid genomen maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen.  Deze fiscale reserve (voorziening) ter grootte van het verlies (winst mis kosten)  wordt alleen in de fiscale jaarrekening 2019 en aangifte vennootschapsbelasting opgenomen en mag niet hoger zijn dan de fiscale winst over 2019. Als gevolg van deze fiscale verruiming, kan het verlies uit 2020 dat normaal gesproken pas verrekenbaar zou na oplegging van de definitieve aanslag over dat jaar, direct met de fiscale winst over 2019 worden verrekend.

Verlaging gebruikelijk loon

De belastingdienst staat toe dat directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) met een aanmerkelijk belang (aandelenbezit van minimaal 5%) in 2020 hun gebruikelijk loon verlagen met een bedrag van ten hoogste de omzetdaling. Deze omzetdaling wordt beoordeeld ten opzichte van de periode in 2019 waarin het gebruikelijk loon is verlaagd. Een lager gebruikelijk loon leidt tot een lagere afdracht loonheffingen. Wij verwachten overigens dat de belastingdienst in 2020 geen actief controlebeleid gaat voeren over de hoogte van het genoten DGA- salaris.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt tijdelijk verruimd van 1,7% naar 3% van de loonsom. Dat betekent dat bedrijven een bedrag ter grootte van 1,3% van hun loonsom, zonder belastingheffing extra kunnen gebruiken om werknemers te faciliteren en ondersteunen bij hun werkzaamheden met alle beperkingen. Denk daarbij vooral ook aan de mogelijkheden om werknemers een hart onder de riem te steken met een leuke attentie.

Deblokkeren G-rekening

De belastingdienst staat tijdelijk toe dat bedrijven hun G-rekening deblokkeren en het saldo aanwenden voor andere noodzakelijke bedrijfsmatige uitgaven (betaling van salarissen en huur). Bedoelde bedrijven wordt door de belastingdienst ook toegestaan om uitstel van betaling aan te vragen voor reeds opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Specifieke maatregelen verruiming loonheffingen

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding van thuiswerkende werknemers onbelast blijven vergoeden. Dit is één van de steunmaatregelen die met name goed nieuws is voor noodgewongen thuiswerkende medewerkers.

Het vaststellen van de identiteit van nieuwe medewerkers mag achteraf plaatsvinden. De belastingdienst verbindt daar geen consequenties aan die normaal gesproken zouden leiden tot maximale afdrachten loonbelasting en premies.

De belastingdienst staat tot 1 juli 2020 toe, dat werkgevers de arbeidsverhouding met werknemers schriftelijk gaan vastleggen. Tot 1 juli is op het loon van een medewerker zonder schriftelijk vastgelegde arbeidsverhouding, het lage ww tarief verschuldigd.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers in de inkomstenbelasting die vanwege de overheidsmaatregelen niet kunnen voldoen aan het urencriterium (1225 uur) worden geacht daar wel aan te hebben voldaan. Deze verruiming moet voorkomen dat ondernemers buiten hun eigen schuld niet in aanmerking komen voor de ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting (zelfstandigenaftrek, startersaftrek etc) en geldt zo indirect ook als één van de fiscale steunmaatregelen.

Voor een volledig overzicht van alle fiscale maatregelen verwijzen wij u naar de site van de kamer van koophandel: Regelingen belastingdienst en naar onze eerdere berichten op deze site berichten AXP inzake Corona

april 1, 2020
april 1, 2020

Voor het aanvragen van de NOW-subsidie bij het UWV moet de werkgever, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam en loonheffingsnummer, een aantal stappen doorlopen zodat er door het UWV een voorschot op de loonkosten worden uitgekeerd:

 • De werkgever vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei, vanwege een terugval in omzet van meer dan 20%.
 • Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later start.
  De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 • De werkgever maakt een inschatting van de naar verwachting te realiseren omzet in de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 • Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 • Voor bijzondere situaties (het bedrijf bestond niet gedurende geheel 2019 of het bedrijf maakt onderdeel uit van een groter geheel), bevat de nadere toelichting op het formulier aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies.

NOW – berekening tegemoetkoming loonkosten

Let op: als de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, moet het dossiernummer van die aanvraag worden vermeld.

Loonsom voor werknemers met SV-loon

De loonsom van alle werknemers met sociaal verzekeringsloon komt in aanmerking voor de subsidie. Daaronder vallen eveneens werkenden met een fictieve dienstbetrekking voor de werknemersverzekeringen, maar geen vrijwillig verzekerden.

De subsidie bedraagt maximaal 90 procent van de loonsom. De werkgever vraagt de NOW aan per loonheffingsnummer. De loonsom wordt dus vastgesteld per loonheffingsnummer.

De loonsom bestaat dus uit het loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon.

Het UWV gebruikt daarbij meestal de loonsom van januari 2020. Het loon van alle werknemers die in januari 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het loon per werknemer mee.

Wiens loon telt (niet) mee?

De loonsom wordt dus vastgesteld per loonheffingsnummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten.

De NOW geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn.

Het loon van alle verzekeringsplichtige werknemers telt mee bij de berekening van de loonsom mits ze worden doorbetaald, dus ook het loon van zieke werknemers.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) zijn doorgaans niet (verplicht) verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Hun loon telt niet mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie. DGA’s kunnen gebruik maken van de bijzondere bijstand zelfstandigen (BBz). Gemeenten voeren deze regeling uit.

Over stagevergoeding van stagiairs en het loon van BBL’ers worden premies werknemersverzekeringen betaald. De vergoeding die aan hen wordt betaald telt in dat geval mee bij het berekenen van de hoogte van de NOW-subsidie.

Wel of niet tot loonsom gerekend?

Een onregelmatigheidstoeslag maakt onderdeel uit van het socialeverzekeringsloon dat wordt gebruikt om de loonsom te bepalen.

De NOW biedt ook compensatie voor aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies, pensioenpremies (werknemers- en werkgeversdeel) en de opbouw van vakantiebijslag. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt niet mee in de loonsom.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen voor bijvoorbeeld de Wet arbeid en zorg gerekend. Deze krijgt de werkgever immers al van de overheid vergoed via UWV.

Opslag van 30% bovenop loonsom

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals pensioenpremies (werkgeversdeel en werknemersdeel), premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Een individuele berekening daarvan is niet mogelijk voor de NOW. UWV hanteert voor alle werkgevers een zelfde opslag van 30% bovenop de loonsom.

Correcties bij definitieve vaststelling

Bij de bevoorschotting worden werkgeversbetalingen in de meeste gevallen nog meegenomen in de
subsidiehoogte; in die gevallen wordt daar bij de definitieve vaststelling voor gecorrigeerd.

Voor de voorschotten én voor de definitieve vaststelling wordt de loonsom van januari 2020 gebruikt of, als daar geen gegevens over zijn, november 2019.

Het UWV kan bij de definitieve vaststelling nog wel enkele technische correcties doorvoeren:

 • als er in januari uitkeringen waren inbegrepen in de loonsom (bijvoorbeeld ZW-uitkeringen bij een no-riskpolis, die de werkgever van het UWV vergoed krijgt), worden die niet meegenomen in de loonsom;
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die vakantiebijslag reserveert, wordt dat vakantiegeld niet meegenomen in de loonsom (in de opslag voor werkgeverskosten van 30% zit de vakantiebijslag namelijk al inbegrepen); en
 • als er vakantiebijslag is uitbetaald door een werkgever die géén vakantiebijslag reserveert (bijvoorbeeld all-inverloning), wordt daarvoor gecorrigeerd om te voorkomen dat de vakantiebijslag via de opslag van 30% dubbel vergoed wordt.

Als de loonsom van maart tot en mei lager was dan de loonsom van januari, wordt het subsidiebedrag lager. Het bepalen van de loonsom van maart tot en met mei gebeurt op dezelfde manier als die van januari. Dat is dus inclusief de correcties.

Subsidie gekort

Als een werkgever bij het UWV een aanvraag indient voor ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, wordt de subsidie gekort. Het loon van de werknemer(s) voor wie de aanvraag wordt ingediend, wordt verhoogd met 50% en in mindering gebracht op de loonsommen.

Loonaangifte per vier weken

Sommige werkgevers doen geen loonaangifte per maand, maar per vier weken. In dat geval wordt het loon over vier weken omgerekend naar het loon over een maand door het te verhogen met 8,33%.

Als benadering van de loonsom in maart, april en mei 2020 worden de vierwekentijdvakken genomen die de meeste overlap hebben met die maanden, te weten: het derde tot en met vijfde tijdvak van 2020
(24 februari tot en met 17 mei 2020).

Meerdere loonheffingsnummers

Sommige werkgevers hebben in één entiteit meerdere loonheffingsnummers. Als deze werkgever voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal de werkgever meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingsnummer.

De werkgever moet echter wel de omzetdaling opgeven die hij voor de gehele onderneming verwacht en vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling.

Polisadministratie

Het UWV baseert zich voor de gegevens over de loonsom op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. Het UWV hanteert een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Voorschot in 3 termijnen

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken na het indienen van de aanvraag.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90 procent van de loonsom. Bijvoorbeeld:

 • als 100 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90 procent van het totale SV-loon van een werkgever;
 • als 50 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45 procent van het totale SV-loon van een werkgever;
 • als 25 procent van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5 procent van het totale SV-loon van de werkgever.

Op basis van de aanvraag krijgt de werkgever van UWV een voorschot van 80 procent van de verwachte tegemoetkoming.

Accountantsverklaring

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. In principe is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Streven is om binnen vier weken na publicatie van de regeling duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. De regeling kan op dat punt nog worden gewijzigd.

Definitieve subsidie

Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Vervanging werktijdverkorting

Hoewel de uitbraak van het coronavirus en de daarmee verband houdende vergaande
overheidsmaatregelen de aanleiding vormen voor het vervangen van de werktijdverkortingsregeling (WTV-regeling) door deze subsidieregeling, ziet deze subsidieregeling niet alleen op bedrijven die een omzetdaling hebben als gevolg van de omstandigheden in verband met de uitbraak van het coranavirus.

Het aanvraag- en verwerkingsproces is losgekoppeld van de concrete vermindering van werkbare uren en van de Werkloosheidwet (WW). Daardoor is het aanvraagproces sterk vereenvoudigd ten opzichte van de WTV-regeling. Een ander verschil is dat werknemers geen WW-rechten verbruiken over de periode waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt.

WTV-aanvraag

Geregeld is dat voor zover op de WTV-aanvraag nog niet is beslist de WTV-aanvraag wordt geacht een aanvraag te zijn om subsidie op grond van de NOW-regeling. Daartoe is werkgever wel verplicht de WTV-aanvraag aan te vullen met de nog ontbrekende informatie.

Als de werkgever een WTV-aanvraag had ingediend, moet hij het dossiernummer van die aanvraag vermelden.

Samenloop NOW en WTV

Werkgevers die nu al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen hun WTV-aanvraag niet verlengen. Wel kunnen zij een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW doen.

Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

 

 

maart 18, 2020
maart 18, 2020

Woensdagmiddag 17 maart heeft de overheid een steunpakket bekend gemaakt om MKB ondernemers, die vanwege het Corona -virus worden geconfronteerd met een terugval in omzet, financieel te ondersteunen.  Wij zetten deze maatregelen voor u op een rij.

Steunpakket MKB maatregel Zelfstandigen (ZZP-ers, ondernemers met een eenmanszaak zonder personeel en directeuren-grootaandeelhouders dga’s)

Specifiek voor ZZP-ers en zelfstandigen (MKB) heeft de overheid als onderdeel van het steunpakket, de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) versoepeld. Alle zzp’ers kunnen vanwege Corona voor een periode van drie maanden een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het sociaal minimumloon. Het sociaal minimumloon is voor een:
Alleenstaande: € 1.050 maximaal netto per maand
Gehuwd/ gelijkgestelde: € 1.500 netto per maand per gezin

Anders dan de huidige Bbz hoeft dit bedrag niet te worden terugbetaald. Tot nu kwamen zzp’ers alleen voor bijstand in aanmerking als zij een levensvatbare onderneming hadden, niet konden terugvallen op eigen vermogen of het inkomen van een partner. Die voorwaarden komen te vervallen. Aanvragen moeten worden ingediend bij de Gemeente waar de ondernemer is ingeschreven. Gemeenten krijgen de opdracht de bijstand binnen vier weken uit te keren.

Steunpakket maatregel overheid voor loonkosten van Werknemers: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Werknemers van MKB bedrijven die een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten, krijgen van de overheid tot 90 procent van hun loon doorbetaald. Deze noodmaatregel maakt onderdeel uit van het steunpakket en moet werkgevers ervan weerhouden hun personeel te ontslaan. De regeling werktijdverkorting komt te vervallen. Lopende aanvragen worden in het nieuwe systeem meegenomen. Ook flexwerkers met tijdelijke- en oproepcontracten komen hiervoor nu in aanmerking. De loonsom van deze medewerkers zal waarschijnlijk worden gebaseerd op de gemiddeld gewerkte tijd in een voorafgaande periode.
De aanvraag wordt ingediend bij het UWV en geldt voor drie maanden , maar kan eenmalig nog eens met drie maanden worden verlengd.
De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:
• indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom.
• indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom.
• indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Omdat het lastig te voorspellen is hoe groot de uiteindelijke terugval in omzet is, keert het UWV een voorschot uit van 80% van de tegemoetkoming die is aangevraagd. Achteraf vindt een afrekening plaats die is gebaseerd op de daadwerkelijke terugval in omzet. U mag werknemers gewoon laten doorwerken indien u van deze regeling gebruik maakt.

Deze regeling staat los van de WW en staat ook open voor werknemers waarvoor geen loondoorbetalingsverplichting bestaat. oproepkrachten en tijdelijke medewerkers op uitzendcontract of payrolling, vallen ook onder deze regeling.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u via deze link

Steunpakket maatregelen overheid voor MKB Bedrijven (waaronder ook eenmanszaken met personeel)

Noodloket

Er komt een noodloket, waar bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren direct 4.000 euro kunnen krijgen. Dat geldt voor getroffenen in onder meer de horeca- theater- en reisbranche, fitness centra en kledingwinkels. De regeling wordt uitgevoerd door de RVO.

Belastingen/ belastingdienst

Uitstel van betaling

Alle ondernemers, van mkb tot zzp, kunnen de komende drie maanden uitstel krijgen van belastingbetaling. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van belastingen, hoeven niet te worden betaald. Voor alle duidelijkheid, belastingaangiften moeten nog gewoon tijdig worden ingediend. Het aanvragen van uitstel van betaling moet schriftelijk worden ingediend. In het verzoek licht u uw specifiek aan Corona gerelateerde problematiek toe. Binnen vier weken na indiening van het verzoek moet er een derdenverklaring worden opgestuurd, waarin wij (AXP) bevestigen dat de u vanwege Corona niet in staat bent (geweest), de belasting tijdig te voldoen.

Vermindering voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

AXP verlaagt zo nodig de reeds opgelegde voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Wij stemmen dit met al onze klanten individueel af.

Lokale belastingen

Het kabinet overlegt met de gemeenten over de mogelijkheid om lokale aanslagen aan ondernemers, zoals toeristenbelasting, stop te zetten en al opgelegde aanslagen in te trekken.

Verhogen bankkrediet met borgstelling – Borgstellingsregeling Midden- en kleinbedrijf (B MKB)

MKB Bedrijven die in financiële problemen dreigen te komen kunnen bij hun bank een verhoging aanvragen van hun kredietruimte.  Deze verhoging wordt verleend in de vorm van een lening met staatsgarantie. De overheid stelt zich voor 90% van de verhoging garant.

Ingang en looptijd

 • Deze tijdelijke regeling wordt uiterlijk 1 april 2020 gepubliceerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf maandag 16 maart 2020 tot 1 april 2021.
 • De looptijd van het borgstellingskrediet is maximaal 8 kwartalen.

Voorwaarden

 • De verhouding tussen het borgstellingkrediet en de financiering voor eigen risico van de bank is 3:1. In de bestaande regeling was die verhouding 1:1.
 • Het borgstellingskrediet bedraagt maximaal € 1,5 miljoen
 • Zelf sta je persoonlijk borg voor 10% van het bedrag van het borgstellingskrediet.

Financieringsvormen

 • Het borgstellingskrediet wordt verstrekt in de vorm van een lening met lineaire aflossing per kwartaal. Maar de lening mag ook aan het einde van de looptijd worden afgelost.
 • De financiering voor eigen risico van de bank wordt verstrekt in de vorm van een lening, een rekening courant krediet of een combinatie daarvan. Hierbij mag het uitstaand bedrag van de lening respectievelijk de limiet van het rekening courantkrediet gedurende de looptijd niet lager zijn dan eenderde van het uitstaand bedrag van het borgstellingskrediet. Het uitstaande bedrag van het rekening courant krediet is daarbij niet van belang.
 • Het kredietdeel voor eigen risico van de bank betreft een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Binnen de termijn van maximaal 8 kwartalen is maatwerk mogelijk. De keuze van de looptijd, aflossing en kredietvorm van het bankdeel is flexibel.

Wij assisteren al onze MKB cliënten intensief met als doel de effecten van het Corona virus te minimaliseren. Gebruik maken van deze regelingen maakt daar een essentieel onderdeel van uit.

Link RVO verruimde BMBK regeling

 

maart 17, 2020
maart 17, 2020

Relevante management informatie is tegenwoordig real-time voorhanden op alle niveau’s binnen uw organisatie. De inhoud van de jaarrekening is daarom voor u niet erg verrassend of relevant. En dus vraagt u zich af wat de jaarrekening voor u als ondernemer eigenlijk nog oplevert?

Wettelijke verplichting

Elk lichaam (rechtspersonen zoals bijvoorbeeld BV’s en NV’s) is wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. In de meeste oprichtingsakten staat dat het bestuur de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar opstelt. Het bestuur delegeert die verantwoordelijkheid aan haar accountant of adviseurs, maar blijft altijd verantwoordelijk voor de inhoud. De algemene vergadering mag die termijn verlengen, indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven. Maar als de aandeelhouder en bestuurder dezelfde zijn, dan dient de jaarrekening uiterlijk elf maanden na afloop van het jaar te zijn opgesteld en gedeponeerd bij de kamer van koophandel. Als er meerdere aandeelhouders zijn dan heeft u nog twee maanden extra tijd.

Accountantsproduct

Een jaarrekening is voor veel ondernemers een typisch accountantsproduct. Onduidelijke waarderingsgrondslagen en gebruik van “jargon” roepen bij een ondernemer meer vragen op dan inzicht. De envelop met ingebonden exemplaren belandt vaak ongeopend in een archiefkast. Externe belanghebbenden, zoals de Kamer en Koophandel, banken en de belastingdienst maken al lang geen gebruik meer van de jaarrekening als boekwerk, maar een digitaal bestand (XBRL).

Wanneer levert een jaarrekening u geld op?

Bij een overname, financieringsaanvraag, aankoop van een eigen woning, echtscheiding en overlijden, is de relevantie van een jaarrekening heel groot. En mocht uw onderneming in zwaar weer komen dan kan een goede jaarrekening u zelfs veel onheil besparen!

Als een vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, dan is de jaarrekening een belangrijk document waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de aandeelhouders. Die formele kant van de jaarrekening wordt vaak pas relevant als aandeelhouders of bestuurders niet meer door één deur kunnen. Een goede jaarrekening waarmee ook aan alle formele eisen is voldaan, kan u dan veel geld en zorgen besparen!