Belastingtarieven 2023 vastgesteld

Belastingtarieven 2023

Deze week zijn de belastingplannen van het kabinet voor 2023 goedgekeurd. De tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting en de schenk- en erfbelasting staan vast. Naast de belastingplannen 2023 is ook de overbruggingswet voor box 3 goedgekeurd. In onze nieuwsberichten in september j.l, hebben we al bij de tarieven stilgestaan, maar we zetten de belastingtarieven graag voor jou nog op een rijtje.

Inkomstenbelasting

Belastingtarieven Box 1 – inkomen uit werk en woning

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). Ook wordt de eerste tariefschijf verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022).

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023
Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2023 (%)
1e schijf 73.031 36,93
2e schijf 73.031 49,50

Belastingtarieven box 2 – aanmerkelijk belang

Heb je een belang in een BV van tenminste 5%, dan ben je een aanmerkelijkbelanghouder.  Het tarief in 2023 is 26,9 procent. Je krijgt vanaf 2024 met een schijventarief in box 2 te maken. Wanneer je als dga dividend uitkeert vanuit de BV, of als je de aandelen van de vennootschap waar je een aanmerkelijk belang in houdt verkoopt, ben je over het voordeel een progressieve belasting verschuldigd (box 2).

Belastingtarieven box 3 – vermogen + overbruggingswet

Het box 3-tarief in stappen omhoog van 31 procent naar 34 procent in 2025. In 2023 wordt het tarief dus 32%)
Met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners wordt het heffingvrije vermogen daarmee verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

Overbruggingswet Box 3

Het wetsvoorstel overbruggingswet Box 3 is deze week door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2023 in werking. Dit voorstel is een tijdelijke oplossing voor box 3 tot het moment dat het nieuwe stelsel voor box 3 in 2026 in werking treedt. In het nieuwe stelsel worden inkomsten uit vermogen belast op basis van het werkelijke rendement.

Het kabinet kiest in de Overbruggingswet box 3 voor de periode 2023-2025 voor de huidige spaarvariant als rekenmethode om de box 3-heffing te bepalen. Voor een aantal personen kan dit tot het betalen van meer inkomstenbelasting leiden. Vanaf 1 januari gelden er drie vermogenscategorieën: banktegoeden (inclusief contant geld), overige bezittingen en schulden. Onder de categorie “overige bezittingen” vallen o.a. obligaties, aandelen, opties en vorderingen uit hoofde van papieren schenkingen of verdelingen van erfenissen. Over deze bestanddelen geldt een verwacht fictief rendement van 6,17%.  Meer informatie over de overbruggingswet plus een rekenvoorbeeld vind je via bijgaande link.

Belastingtarieven – Vennootschapsbelasting en gebruikelijk loon.

Het tarief van de eerste schijf gaat omhoog, de schijfgrens wordt verlaagd.

2022 2023
Tarief schijf 1 15% 19%
Tarief schijf 2 25,8% 25,8%
Schijfgrens € 395.000 € 200.000

Aanpassing gebruikelijk-loonregeling per 1 januari 2023:

Een dga met een aanmerkelijk belang in een BV moet voor zijn werkzaamheden een gebruikelijk loon in aanmerking nemen. Dat gebruikelijk loon is belast. Nu bestaat er nog een zogeheten doelmatigheidsmarge, maar die verdwijnt per 2023. Dga’s die nu gebruikmaken van de doelmatigheidsmarge, zullen in 2023 een hoger gebruikelijk loon moeten hanteren. De dga gaat dan meer belasting betalen.

Schenk- en erfbelasting

De afgelopenn vijf jaar gold een ruimere vrijstelling van de schenkbelasting. Er kon belastingvrij ruim een ton ontvangen worden: 106.671 euro. Hierdoor konden bijvoorbeeld ouders hun kinderen helpen om, onder bepaalde voorwaarden, een woning te kopen of afbetalen. Vanaf 2023 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verlaagd naar € 28.947. De schenking die 2023 wordt gedaan moet ook in 2023 gebruikt worden. De eventuele schenking in dit jaar (2022) mag over twee jaren worden verspreid. (dus 2022 & 2023)

De jubelton vervalt, maar er zijn alternatieven om de ander financieel te ondersteunen:

  • Je gaat garant staan voor een hypotheek.
  • Je doet kleinere schenkingen.
  • Je betaalt de schenkbelasting als je boven de vrijstelling toch wilt schenken.
  • Je sluit een familiehypotheek af.

WKR, thuiswerkvergoeding, kilometervergoeding en minimumloon

Nu de Eerste Kamer alle plannen heeft goedgekeurd gaan de volgende zaken ook in werking:

  • Verruiming werkkostenregeling. In 2023 is de vrije ruimte tijdelijk verhoogd naar 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000, over het meerdere is de vrije ruimte 1,18%. Alle beloningen die je normaal belast met heffingen vallen onder de fiscale loonsom. Bonussen, vakantietoeslagen, eindejaarsuitkering, et cetera. vallen daar dus ook onder. De onbelaste vergoedingen vallen niet onder de fiscale loonsom in de WKR.
  • In 2023 mag je werknemers die thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 2,15 euro per dag. Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze € 2,15 euro belastingvrij uitbetalen.
  • De onbelaste kilometervergoeding gaat in 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.
  • Het minimumloon gaat vanaf 1 januari 2023 ook omhoog. Bijgaand de link naar de tabel met minimumlonen.
  • De overdrachtsbelasting gaat verder omhoog. Bijgaand een artikel over het tarief overdrachtsbelasting van de niet eigen woning en een algemeen artikel over de overdrachtsbelasting van 20 september.

Heb je naar aanleiding van bovenstaande een vraag of wil je advies, neem dan gerust met ons contact op.