Eindejaarstips Particulieren

Eindejaarstips 2021 AXP

Niet alleen als ondernemer maar ook als particulier is het altijd goed om richting het einde van het jaar te kijken naar je financiële en fiscale positie. Wil je nog anticiperen op de veranderende fiscale wet- en regelgeving? Nu kan het nog.  Bijgaand ontvang je een aantal eindejaarstips.

Maak gebruik van de vrijstellingen in box 3

Er bestaan diverse vrijstellingen in box 3, bijvoorbeeld voor voorwerpen van kunst en wetenschap en voor groene beleggingen. Het kan aantrekkelijk zijn om belast vermogen (tijdelijk) om te zetten in vrijgesteld vermogen. Beleg je groen, dan bespaar je niet alleen belasting in box 3, maar profiteer je ook van een extra heffingskorting in box 1 van 0,7% van de waarde van de vrijgestelde beleggingen. Voor groene beleggingen geldt een vrijstelling van maximaal € 60.429 per persoon (€ 120.858 voor fiscale partners).

Vermogen overhevelen naar jouw (klein)kinderen?

Bij jouw overlijden gaat jouw vermogen naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heb je geen testament, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat komt erop neer dat de echtgenoot en de kinderen voor gelijke delen erven, waarbij het vruchtgebruik van de kindsdelen naar de echtgenoot gaat. De kinderen krijgen een vordering op jouw echtgenoot. Voor de echtgenoot geldt een hoge vrijstelling. De vrijstelling voor de kinderen is beperkt. De wettelijke regeling kan goed uitpakken, maar een goed testament kan helpen om bij overlijden belasting te besparen. Soms wordt gekozen voor het verschuiven van erfbelasting in plaats van besparen van erfbelasting. Een mogelijke reden hiervoor is dat het geld vastzit, bijvoorbeeld in een huis of in beleggingen. Het kan fiscaal gunstig zijn om ook de kleinkinderen te laten erven, bijvoorbeeld door voor hun legaten op te nemen in het testament. Een kleinkind kan van zijn grootouders een bedrag van € 21.282 belastingvrij erven.

Testament

Laat controleren of jouw testament bij overlijden actueel is en nog past bij de huidige situatie. Heb je geen testament bij overlijden, overweeg dan om er één op te laten stellen. Met een goed testament bespaar je op de erfbelasting en bespaar je de erfgenamen veel zorgen doordat het duidelijk is wat je precies wil.

Naast een testament bij overlijden, is het opstellen van een levenstestament ook raadzaam. Bij een levenstestament regel je wie namens jou mag handelen en wanneer. Je houdt hiermee de regie in eigen handen, je beslist wie er over jouw geld gaat, je bepaalt wie er over jouw gezondheid mag beslissen en zo zijn er meerdere voordelen van een levenstestament.

Gebruik de schenkingsvrijstellingen 2021

Door bij leven (een deel van) het vermogen over te dragen aan jouw kinderen kan de heffing van erfbelasting worden beperkt. Naast een jaarlijkse vrijstelling voor een schenking van ouders aan een kind van € 6.604 bestaat er voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar een verhoogde vrijstelling van € 26.881. Schenkingen aan kleinkinderen zijn vrijgesteld tot € 3.244.

De vrijstelling voor schenkingen die verband houden met de financiering van een eigen woning is verruimd tot een bedrag van € 105.302 in 2021. Om van deze vrijstelling gebruik te maken hoeft er geen familierelatie tussen schenker en verkrijger te zijn. De verkrijger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Het bedrag van € 105.302 wordt verminderd met eerder toegepaste (verhoogde) vrijstellingen, voor zover het gaat om schenkingen van ouders aan kinderen voor de eigen woning of de studie. De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning staat politiek ter discussie. De vraag is hoelang deze vrijstelling blijft bestaan.

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari 2022. In plaats daarvan komt de subsidieregeling Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP). Deze regeling geldt voor werkenden en werkzoekenden. Vanaf 1 maart 2022 kun je een STAP- budget aanvragen bij het UWV.

Los (extra) af op jouw hypotheek

Gezien de lage of zelfs negatieve rente op spaartegoeden kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op de hypotheekschuld. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag is, ligt deze toch hoger dan de spaarrente. Boetevrij aflossen is vaak mogelijk tot 10% of zelfs 20% van de oorspronkelijke hoofdsom. Aflossen met spaargeld verlaagt bovendien het vermogen in box 3, waardoor je mogelijk minder belasting betaalt.

Heb je de rente in het verleden voor langere tijd vastgezet op een hoger niveau dan de huidige rente? Informeer bij de bank naar de mogelijkheid van rentemiddeling of vraag eens wat het kost aan boeterente om het contract open te breken en de rente op een lager niveau vast te zetten. Omdat er altijd een deel extra mag worden afgelost, kan dit voordelig zijn. De boeterente die je bij vervroegde aflossing moet betalen is aftrekbaar.

Tip! Oriënteer je ook eens bij andere geldverstrekkers. Ondanks de kosten van een nieuwe hypotheek kun je voordeliger uit zijn door over te stappen. Denk ook eens aan jouw eigen BV als geldverstrekker voor jouw hypotheek.

Giften

Voor de aftrek van giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en aan steunstichtingen SBBI geldt een drempel van 1% van het verzamelinkomen van jou en jouw fiscale partner samen, met een minimum van € 60.

Betaal de geplande giften voor twee jaar in één jaar om de invloed van de aftrekdrempel te beperken. Voor giften in de vorm van een periodieke uitkering met een looptijd van ten minste vijf jaar geldt de aftrekdrempel niet.

Dit bericht is ook in ons Eindejaarsbericht 2021 opgenomen. Het betreft een nieuwsbrief met nuttige tips in relatie tot de onderneming, personeel, de DGA en particulieren. Klik hier om het AXP Eindejaarsbericht in PDF-formaat te lezen.