Alles over de fiscale eenheid

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid is een samenwerkingsverband tussen meerdere bv’s, waarbij zij voor de belastingdienst worden behandeld als één belastingplichtige. Dit kan fiscale voordelen bieden, zoals het verrekenen van verliezen en het voorkomen van dubbele heffingen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. Hieronder volgt een toelichting.

De voorwaarden

Een moedervennootschap (de holding) kan samen met werkmaatschappijen (bv’s) voor de vennootschapsbelasting als fiscale eenheid worden aangemerkt. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, fiscaal wordt de groep als één belastingplichtige gezien.
Er worden een aantal voorwaarden gesteld:

 • De holding bezit minimaal 95% van het aandelenkapitaal van de werk bv. (minimaal 95% vd stemrechten en recht op minimaal 95% winst en vermogen van de dochter). Een fiscale eenheid waarbij er sprake is van STAK, is niet meer mogelijk.
 • De vennootschappen zijn in Nederland gevestigd.
 • De boekjaren van de verschillende bv’s zijn gelijk en dat geldt ook voor de winstbepalingsregels.
 • Binnen drie maanden na de gewenste ingangsdatum is het verzoek bij de Belastingdienst ingediend

Wat als een bedrijf niet in Nederland is gevestigd?

Een groep van bedrijven kan bestaan uit bedrijven die in Nederland gevestigd zijn én bedrijven die dat niet zijn. In dat geval voldoe je mogelijk niet aan de normale voorwaarden voor een fiscale eenheid. In de volgende 2 situaties is dit wel mogelijk.

 • Een in Nederland gevestigd moederbedrijf kan samen met een in Nederland gevestigde kleindochterbedrijf een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van de kleindochtermaatschappij in bezit zijn van een dochtermaatschappij (tussenmaatschappij) die in een andere EU-lidstaat is gevestigd. De tussenmaatschappij behoort dan niet tot de fiscale eenheid.
 • In Nederland gevestigde zusterbedrijven kunnen samen een fiscale eenheid vormen, zolang de aandelen van de zusterbedrijven in bezit zijn van dezelfde moedervennootschap die in een andere EU-lidstaat is gevestigd. De moedervennootschap behoort zelf niet tot de fiscale eenheid.

Voordelen fiscale eenheid

 1. Belastingvoordeel: Een fiscale eenheid kan belastingvoordeel opleveren doordat de winst en verliezen van de verschillende bedrijven binnen de fiscale eenheid bij elkaar worden opgeteld en gezamenlijk worden belast. Hierdoor kan het voorkomen dat er minder belasting betaald hoeft te worden dan wanneer de bedrijven afzonderlijk zouden worden belast. Uiteraard dient er rekening worden gehouden met de regels m.b.t. de voorwaartse- en achterwaartse verliesverrekening.
 2. Administratief gemak: Een fiscale eenheid kan administratief gemak bieden doordat de aangifte van de vennootschapsbelasting voor de verschillende bedrijven binnen de fiscale eenheid gezamenlijk kan worden gedaan.
 3. Grotere flexibiliteit: Een fiscale eenheid kan een grotere flexibiliteit bieden bij bijvoorbeeld herstructureringen of fusies omdat er minder fiscale obstakels zijn.

Nadelen fiscale eenheid

Hieronder staan enkele algemene nadelen:

 1. Je kan eenmaal gebruik maken van de 1e belastingschijf Vpb. (19% over de eerste 200.000 euro) Dit kan een nadeel zijn wanneer meerdere bv’s afzonderlijk meer dan 200.000 euro winst behalen.
 2. Beperkingen voor internationale activiteiten: Een fiscale eenheid kan beperkingen opleggen aan bedrijven die internationale activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld omdat het kan leiden tot beperkingen op het gebied van de overdracht van verliezen en de toepassing van belastingverdragen.
 3. De eenheid kan ook gevolgen voor de investeringsaftrek hebben. De investeringen worden namelijk bij elkaar opgeteld. Het onderling ter beschikking stellen van investeringsgoederen kan dan wel weer een voordeel zijn.
 4. Iedere bv is hoofdelijk aansprakelijk voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.
 5. Een faillissement van een bv in de fiscale eenheid kan ook negatief uitpakken. De schulden die onbetaald zijn gebleven wegens gebrek aan baten vallen dan vrij. Het feit dat een deel van de schulden van de failliet verklaarde dochtervennootschap onbetaald zijn gebleven kan dus een verhoogde belastingclaim voor de fiscale eenheid als gevolg hebben.

Fiscale eenheid in de omzetbelasting

Je vormt voor de btw een fiscale eenheid als de bedrijven in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Ook moeten de bedrijven zelfstandige bedrijven zijn en in Nederland gevestigd zijn. Bedrijven zijn financieel verweven als meer dan 50% van de aandelen, inclusief de zeggenschap daarover, van elk van de ondernemingen direct of indirect in dezelfde handen is. Bedrijven zijn organisatorisch met elkaar verweven als zij onder 1 overkoepelende leiding staan die als eenheid functioneert. Of als de leiding van het ene bedrijf feitelijk ondergeschikt is aan de leiding van het andere bedrijf.

Bedrijven zijn economisch met elkaar verweven in de volgende 2 gevallen:

 • De bedrijven hebben in hoofdzaak hetzelfde economische doel. Bijvoorbeeld als zij een gemeenschappelijke klantenkring hebben.
 • Het ene bedrijf oefent voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uit voor het andere bedrijf. Bijvoorbeeld als een werkmaatschappij haar producten afzet via een verkoopmaatschappij. Bedrijven zijn ook met elkaar verweven indien zij een niet verwaarloosbare economische relatie met elkaar hebben en wordt voldaan aan de overige verwevenheden.

Al met al kan het vormen van een fiscale eenheid fiscale voordelen bieden, maar brengt het ook verantwoordelijkheden en nadelen met zich mee. Het is belangrijk om de voor- en nadelen goed af te wegen en om gedegen fiscaal advies in te winnen.
Een fiscale eenheid kan op verschillende manieren worden beëindigd, bijvoorbeeld door opzegging of door het wegvallen van één van de betrokken rechtspersonen. Ook bij beëindiging is het verstandig om advies bij ons in te winnen om te voorkomen dat er onverwachte belastingheffingen ontstaan.

Onze contactgegevens:

Vestiging Rotterdam : 010 – 492 10 75 of rotterdam@axp.nl

Vestiging Amsterdam: 020 – 280 70 50 of amsterdam@axp.nl