UPDATE Corona maatregelen februari 2021

Financiële coronamaatregelen februari 2021
In eerdere blogs hebben de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers samengevat. In dit blog hebben we alle wijzigingen en nieuwe maatregelen samengevat die gelden vanaf januari 2021.
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0)
De  Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging van werkbehoud (NOW-3) kan vanaf 15 februari worden aangevraagd.
De maximale tegemoetkoming in deze regeling is verhoogd van 70% naar 85% van de totale loonkosten, waarbij het maximaal  in aanmerking te nemen maandloon € 9.538 bedraagt.
 Het vereiste minimale percentage omzetverlies om voor de regeling in aanmerking te komen, is verlaagd tot 20%.
Wanneer er geen gebruik gemaakt is van de NOW 2.0 kan er bij de NOW 3.0 zelf bepaald worden over welke periode de omzetvergelijking plaats zal moeten vinden (vanaf 1 oktober, november of december).  Het is werkgevers toegestaan de loonsom te verminderen met maximaal 10%. Het tweede tijdvak voor het aanvragen van de NOW 3.0 is geopend in de periode
tussen 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 en de definitieve vaststelling zal plaatsvinden in de zomer van 2021. De definitieve vaststelling van de NOW 1.0 kan vanaf 7 oktober 2020 tot en met 24 maart 2021 (indien
accountantsverklaring is vereist tot en met 30 juni 2021) worden aangeleverd.  De definitieve vaststelling van de NOW 2.0 vanaf 15 april 2021.
Indien er een voorschot is ontvangen van meer dan € 100.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan € 125.000 dan is een
accountantsverklaring vereist. Indien er een voorschot is ontvangen van meer dan € 20.000 of een vastgestelde vergoeding van meer dan € 25.000 dan is er een verklaring van een derde deskundige vereist. Is er geen verklaring vereist, dan controleert het UWV achteraf steekproefgewijs de rechtmatigheid van de tegemoetkoming.
Wanneer er te veel aan subsidie is ontvangen hoeft het bedrag alleen terug te worden betaald wanneer dit meer is dan € 500.
Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes en rentes
De mogelijkheid om uitstel van betaling van belasting aan te vragen is verlengd
tot en met 30 juni 2021. De invorderingsrente blijft tot eind 2021 0,01%.
Daarentegen bedraagt de belastingrente sinds 1 oktober 2020 weer 4.0%, dit
geldt voor alle belastingsoorten. Het kwijtschelden van boetes geldt alleen
wanneer er ook een uitstel van betaling is aangevraagd. De uitstel van betaling
kan alleen worden aangevraagd voor verzuimboetes die zijn veroorzaakt door
financiële moeilijkheden vanwege het coronavirus. Momenteel onderzoekt de
Belastingdienst of er een regeling moet komen voor het kwijtschelden van
belastingschulden.
Het aanvragen van de uitstel kan niet op voorhand. Echter zal dit pas mogelijk
zijn na het ontvangen van een (naheffings)aanslag. Dit kan vervolgens schriftelijk
vóór 1 juli 2021.
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstanding Ondernemer (TOZO)
TOZO ondersteunt zelfstandigen (ondernemers met een eenmanszaak of samenwerkingsverband)
in hun levensonderhoud tot aan het sociale minimum inkomen van € 1.050 per maand
(of € 1.500 per maand indien beide partners ondernemer zijn). De Tozo kan zowel
bestaan uit een aanvulling van het inkomen als uit een lening waarvan de
maximale looptijd is verlengd van 3 naar 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft de lening
niet te worden afgelost.
Om in aanmerking te komen van de Tozo, moet de winst lager zijn dan het
sociale minimum en de ondernemer in 2019 hebben voldaan aan het urencriterium en minimaal 1.225 uren aan de onderneming besteed hebben. De eerder aangekondigde vermogenstoets is geschrapt.
Het aanvragen van de Tozo is mogelijk bij de gemeente waar de ondernemer
woonachtig is. De gemeente zal de rechtmatigheid achteraf toesten met een door de ondernemer aan te leveren winstverklaring.
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De TVL  compenseert ondernemers gedeeltelijk in hun vasten lasten.
Hierbij gaat het om de volgende sectoren: horeca, recreatie,
sportscholen, evenementen, podia en theaters, maar staat inmiddels open voor alle ondernemingen met een minimaal verlies aan omzet van 30%,
Deze maatregel is verlengd tot en met 30 juni 2021 in tijdvakken van drie
maanden (Q4 2020, Q1 2021 en Q2 2021). Om in aanmerking te komen voor de
TVL moet het omzetverlies minimaal 30% bedragen en dient het bedrag aan
vaste lasten minimaal € 3.000 te zijn. De aanvraag voor de TVL over het vierde
kwartaal 2020 is inmiddels gesloten, naar verwachting zal de aanvraag over het
eerste kwartaal 2021 eind februari openen.
Het maximale subsidiebedrag is verhoogd naar € 330.000 per drie maanden (€
400.000 voor ondernemingen met meer dan 25 werknemers).
Om aanspraak te maken op verlenging van de TVL moet elk tijdvak afzonderlijk
een aanvraag worden ingediend bij de RvO.
Borgstelling MKB Corona (BMKB-C)
Voor MKB-ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden door het
coronavirus is het mogelijk om gebruik te maken van een speciale borgstelling bij
het aangaan van nieuw krediet. Ondernemers kunnen een kredietlening
aanvragen bij een kredietverstrekker (zoals een bank) waar de overheid
gedeeltelijk bij garant zal staan. Hierdoor wordt krediet makkelijker verstrekt. Het
aanvragen van een kredietlening kan tot eind 2021.
Vaste reiskostenvergoeding en thuiswerken
Normaliter mag er geen onbelaste reiskostenvergoeding worden verstrekt aan
werknemers die langdurig thuiswerken. Er is besloten dat de
reiskostenvergoeding onbelast mag worden verstrekt tot 1 april 2021, wat is
gebaseerd op het oorspronkelijke reispatroon van de werknemer van vóór 13
maart 2020.
Verlaagd btw-tarief sportscholen
Bij het geven van online sportlessen mag het verlaagde btw-tarief van 9%
worden gehanteerd.
Vakantiebijslag
De werknemer heeft recht op een vakantiebijslag van minimaal 8% van het bruto
jaarsalaris over het afgelopen jaar. Door financiële moeilijkheden vanwege de
coronacrisis, kan het wenselijk zijn om de betaling van het vakantiegeld uit te
stellen. Dit dient echter in overleg met de werknemer te gebeuren en het is
hierbij raadzaam om de afspraken schriftelijk vast te leggen. De werkgever blijft
verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiebijslag uit te keren.
Gebruikelijk loon voor DGA’s
Het gebruikelijk jaarloon van directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) was in 2020
gesteld op minimaal € 46.000 en is in 2021 gesteld op € 47.000. Door de
gevolgen van de coronacrisis mag dit in verhouding tot het omzetverlies worden
verlaagd.
Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Indien een BV in 2019 winst heeft gemaakt, dan kan een verlies uit 2020 pas in
2021 worden verrekend. Dit is versoepeld. Momenteel is het mogelijk om een
fiscale coronareserve op te nemen waarbij het verlies uit 2020 kan worden
verrekend met de winst uit 2019 voor zover dit verlies niet hoger is dan de winst.
Wanneer de aangifte vennootschapsbelasting al is ingediend, mag er een nieuwe
aangifte worden gedaan.
Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
Om werknemers extra te kunnen steunen in de coronaperiode geldt er een
eenmalige verhoging van de werkkostenregeling van 1,7% naar 3% voor de
eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. Hiermee kan de werkgever
onbelaste vergoedingen aan de werknemer verstrekken.
Versoepeling urencriterium
Voor ondernemers die in de aangifte inkomstenbelasting aanspraak willen maken
op ondernemersaftrek geldt o.a. het urencriterium van 1.225 uren per jaar die
minimaal aan de onderneming moeten zijn besteed. De Belastingdienst gaat er
automatisch vanuit dat hieraan wordt voldaan tussen de periode vanaf maart
2020 tot en met juni 2021, ook als dit feitelijk niet het geval is.
Betaalpauze hypothecaire lening
Ook de banken zijn bereid om de ondernemers tegemoet te komen. Het is nu
mogelijk om een betaalpauze aan te vragen van de aflossing en rente bij de
kredietverstrekker. De hypotheekrenteaftrek blijft in deze periode wel bestaan.
Let op, de betaalpauze geldt enkel wanneer dit is overeengekomen met de
hypotheekverstrekker.
Verhoging schenkvrijstelling in 2021
De schenkvrijstelling stelt het deel van de schenking vrij van belasting dat onder
de grens van de vrijstelling valt. Er hoeft alleen belasting afgedragen te worden
over het deel van de schenking dat hoger is dan de vrijstelling.
Om extra financiële hulp te kunnen bieden aan ondernemers zijn twee
schenkvrijstellingen voor 2021 verhoogd. Het gaat hierbij om de
schenkvrijstelling voor kinderen; die stijgt van € 5.515 naar € 6.604 in 2021. En
de schenkvrijstelling voor derden (bijvoorbeeld kleinkinderen, vrienden of
schenkingen van kinderen aan hun ouders); die stijgt van € 2.208 naar € 3.244 in
2021.
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
De TONK-regeling is geïntroduceerd voor huishoudens die te maken hebben met
een significant inkomensverlies, die moeten terugvallen op een uitkering of die
niet in aanmerking komen voor de verschillende steunmaatregelen. Hiervan kan
het gevolg zijn dat er niet meer in de noodzakelijke kosten kan worden voorzien.
Naar verwachting gaat de TONK-maatregel vanaf 1 maart 2021 van start en zal
met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gelden.
Deze steunmaatregel wordt uitgevoerd door de gemeenten en kan per gemeente
verschillen.
Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
Bovengenoemde investeringskorting is bedoeld om bedrijven te stimuleren om te
blijven investeren in de coronaperiode. Om hiervoor in aanmerking te komen
gelden drie voorwaarden, namelijk; de investeringsbeslissing moet na 1 oktober
2020 zijn genomen, de volledige betaling moet plaatsvinden in 2021 of 2022 en
er moet sprake zijn van een bedrijfsmiddel dat binnen zes maanden na aanschaf
in gebruik wordt genomen.
De BIK kan worden aangevraagd door bedrijven die vennootschapsbelasting of
inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffingen afdragen voor personeel.
Daarnaast is een BIK-verklaring nodig van het RvO en deze kan vier keer per jaar
worden toegepast. Na toekenning van de BIK-verklaring kan de
investeringskorting worden toegepast op de loonaangifte.
De BIK kan samengaan met de KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), de MIA
(Milieu Investeringsaftrek) en de EIA (Energie Investeringsaftrek).
Momenteel moet deze regeling nog worden goedgekeurd door de Europese
Commissie.